Konkurs Matematyczny PB

Zakończenie Konkursu

Zakończenie rozpocznie się w dniu 10 czerwca (piątek) o godzinie 12 w auli 12B (uwaga: zmiana sali) budynku Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Po wręczeniu nagród odbędzie się wykład dra Joachima Jelisiejewa pt. Ile matematyki potrzeba, by zhackować google'a.

Serdecznie zapraszamy!

Laureaci 2022


Kategoria juniorów

Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Stanisław Kozłowski

SP 53 w Białymstoku

19

nagrody I stopnia

Adam Sienkiewicz

SP 53 w Białymstoku

3

Maciej Popielarczyk

I LO w Łomży

14

nagroda II stopnia

4

Kacper Januszkiewicz

SP 53 w Białymstoku

7

wyróżnienia

Kamil Januszkiewicz

II LO w Białymstoku


Kategoria klas drugich

Nagroda Główna im. Edmunda Puczyłowskiego

1

Aleksander Mielnikau

I LO Białystok


Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Aleksander Mielnikau

I LO Białystok

24

nagrody I stopnia

2

Jan Błażuk

II LO Białystok

23

3

Paweł Buczyński

ALO PB Białystok

20

4

Marta Smolej

I LO Białystok

18

nagrody II stopnia

5

Maciej Sirocki

II LO Białystok

17

6

Karol Kuc

II LO Białystok

14

nagroda III stopnia

7

Kacper Walczuk

I LO Łomża

11

wyróżnienia

8

Michał Burzyński

II LO Białystok

10

9

Weronika Betiuk

ALO PB Białystok

8

Maciej Niedźwiedź

ALO PB Białystok

Nagrodzone zespoły

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów.

1

Aleksander Mielnikau, Marta Smolej, Michal Szydło

I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

48

2 Jan Błażuk, Tomasz Mioduszewski, Maciej Sirocki

II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

47
3 Weronika Betiuk, Paweł Buczyński, Maciej Niedźwiedź

Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB w Białymstoku

36
4 Michał Burzyński, Karol Kuc, Przemysław Twarowski

II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku (drugi zespół)

30


Kategoria klas trzecich

Nagroda specjalna

1

Dominika Przesław

I LO Łomża


Nagrody indywidualne

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów (na 24 możliwe).

1

Mariusz Kossakowski

II LO Białystok

23

nagrody I stopnia

Stanisław Pańkowski

3

Bartosz Rzemek

22

4

Kacper Mocarski

I LO Łomża

18

nagrody II stopnia

5

Jakub Zych

II LO Białystok

17

6

Filip Pietrewicz

16

7

Dominik Śledziewski

I LO Łomża

13

nagrody III stopnia

Alicja Przeździecka

11

9

Bazyli Nazaruk

ALO PB Białystok

10

Nagrodzone zespoły

Liczby w czwartej kolumnie oznaczają sumy uzyskanych punktów.

1

Stanisław A. Pańkowski, Bartosz Rzemek, Jakub Zych

II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

62

2

Jan Głębocki, Mariusz Kossakowski, Filip Pietrewicz

II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku (drugi zespół)

39

3

Kacper Mocarski, Maciej Orłowski, Alicja Przeździecka

I Liceum Ogólnokształcące w Łomży

33Szczegółowe informacje o Konkursie Głównym

Konkurs odbędzie się w sobotę 28 maja w godzinach 11-15 w sali 12B Wydziału Informatyki PB, ul Wiejska 45A w Białymstoku (droga od wejścia do budynku do sali będzie oznakowana). Prosimy o przybycie około 10:45-10:50 i wejście do budynku od strony budynku C. Ponadto prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego "RODO", który można pobrać w formacie DOCX lub PDF.

Lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu Głównego w kategorii "Junior" 2022

Komitet Konkursowy postanowił zakwalifikować do konkursu głównego w kategorii Junior następujących uczestników:

 1. Karol Dakowicz, Białystok
 2. Natalia Gawryluk, Białystok
 3. Kacper Januszkiewicz, Białystok
 4. Kamil Januszkiewicz, Białystok
 5. Michał Jóźwiak, Białystok
 6. Michał Karpiuk, Białystok
 7. Paweł Kossakowski, Białystok
 8. Stanisław Kozłowski, Białystok
 9. Zofia Kwietko-Bębnowska, Białystok
 10. Miłosz Mancewicz, Choroszcz
 11. Maciej Popielarczyk, Łomża
 12. Adam Sienkiewicz, Białystok

Osoby zapisane pogrubioną czcionką rozwiązały poprawnie wszystkie zadania z etapu korespondencyjnego. Gratulujemy wszystkim i do zobaczenia na konkursie głównym!

Terminarz konkursu 2022

Juniorzy (uczniowie klas 1 liceum oraz zainteresowani uczniowie szkół podstawowych):

17.05.2022 r. – termin nadsyłania zadań etapu korespondencyjnego

20.05.2022 r. – ogłoszenie na stronie internetowej wyników etapu korespondencyjnego i listy uczniów zakwalifikowanych do konkursu głównego

28.05.2022 r. - konkurs główny.

Kategorie klas drugich i trzecich:

23.05.2022 r. – termin nadsyłania zgłoszeń szkół na konkurs główny

28.05.2022 r. - konkurs główny.

Regulamin konkursu 2022

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Matematycznego Politechniki Białostockiej, zwanego dalej Konkursem, jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej zwane dalej SIGNUM.

 2. Celem Konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół podstawowych i średnich.

 3. Współorganizatorem Konkursu dodatkowo mogą być osoby fizyczne i organizacje, które wspierają cel Konkursu i sposób jego realizacji oraz przyczyniają się do rozwoju młodych talentów.

 4. Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej jest konkursem o charakterze naukowym.

Komisja Konkursowa

 1. Dziekan Wydziału Informatyki powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

 2. Członkowie Komisji upoważnieni są do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie realizacji zadań o których mowa w ust. 3.

 3. Zadaniem Komisji jest organizacja Konkursu i nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem.

Zakres i zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Zakres Konkursu obejmuje zagadnienia matematyczne na poziomie ponadpodstawowym.

 2. Bieżące informacje związane z konkursem oraz regulamin, zasady oceny prac, formularz zgłoszeniowy publikowane będą na stronie konkursu pod adresem: http://konkurs.wi.pb.edu.pl/.

 3. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z klas VII i VIII oraz ponadpodstawowych z klas I, II i III.

 4. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

  • Juniorzy - dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół średnich
  • Klasy drugie – dla uczniów klas II szkół średnich
  • Klasy trzecie – dla uczniów klas III szkół średnich.
 5. W Konkursie w kategoriach klasy drugie i klasy trzecie biorą udział 3-osobowe zespoły reprezentujące szkoły. Szkoła może zgłosić nie więcej niż dwa zespoły w każdej kategorii wiekowej.

 6. Uczniowie w kategorii Junior startują indywidualnie i są zobowiązani do przystąpienia do etapu wstępnego (eliminacyjnego). Etap wstępny obejmuje rozwiązanie zadań, umieszczonych na stronie internetowej Konkursu. Rozwiązania zadań uczestnicy przesyłają na adres Komisji w określonym terminie wskazanym na stronie Konkursu. Zdobywcy największej liczby punktów zostaną zaproszeni do udziału w konkursie głównym. O liczbie zaproszonych uczestników z kategorii Junior do konkursu głównego decyduje Komisja.

 7. W ramach Konkursu głównego zakwalifikowani uczestnicy z kategorii Junior oraz zgłoszeni uczestnicy z kategorii klas drugich i trzecich rozwiązują samodzielnie (w czasie 4 godzin) cztery zadania pod nadzorem Komisji.

 8. Rozwiązania zadań są oceniane niezależnie przez dwóch sprawdzających według skali stosowanej w Olimpiadzie Matematycznej (0, 2, 5, 6 punktów). W przypadku rozbieżności ocen ostateczną ocenę wystawia Przewodniczący Komisji.

 9. Klasyfikacja indywidualna (odrębnie w każdej kategorii wiekowej) jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników i decyduje m.in. o nadaniu tytułu laureata (nie więcej niż 20 uczestnikom danej kategorii). Klasyfikacja zespołów jest ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych przez wszystkich członków poszczególnych zespołów (i nie jest przeprowadzana w kategorii Junior).

 10. Uczestnicy konkursu muszą posiadać ważną legitymację uczniowską, która będzie weryfikowana przed przystąpieniem do Konkursu. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać w formacie DOCX lub PDF.

 11. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją regulaminu rozstrzyga Komisja.

Zasady przyjęcia laureatów

 1. Laureaci w kategoriach Klasy drugie i Klasy trzecie uzyskują prawo do przyjęcia z pominięciem konkursu świadectw na dowolny kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzony na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego:
  • zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
  • złożą w wymaganym terminie komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez Organizatora Konkursu poświadczającego uzyskanie statusu Laureata,
  • uregulują opłatę związaną z postępowaniem rekrutacyjnym.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl.

 2. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań wynikających z Regulaminu, odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000).

 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

Komitet Konkursowy 2022

 • prof. Piotr Grzeszczuk – Przewodniczący Komitetu
 • prof. dr hab. Czesław Bagiński
 • prof. Zbigniew Bartosiewicz
 • dr Marzena Filipowicz-Chomko
 • mgr Anna Jelisiejew – sekretarz
 • dr Joachim Jelisiejew
 • dr Marek Kępczyk
 • dr hab. Ryszard Mazurek
 • dr Krzysztof Piekarski
 • dr Anna Poskrobko
 • dr Rajmund Stasiewicz