Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej

Regulamin konkursu 2019

  1. Konkurs organizuje Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.

  2. Celem Konkursu jest rozbudzenie zamiłowania do matematyki wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i liceów oraz zachęcenie i przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Matematycznej.

  3. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas pierwszych  i drugich liceów oraz szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa podlaskiego, a także innych zaproszonych szkół.

  4. Konkurs dla liceów jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - klasy pierwsze, II kategoria - klasy drugie. W Konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły reprezentujące szkoły. Szkoła może zgłosić nie więcej niż dwa zespoły w każdej kategorii wiekowej.

  5. Uczniowie młodsi, niezależnie od typu szkoły, startują indywidualnie (kategoria: Junior). Etap wstępny – eliminacyjny – obejmuje rozwiązanie zadań, umieszczonych na stronie internetowej Konkursu i nadesłanie ich na adres Komisji Konkursowej w określonym terminie. Zdobywcy największej ilości punktów zostaną zaproszeni na konkurs główny i będą stanowić odrębną kategorię wiekową.

  6. Uczestnicy rozwiązują samodzielnie (w czasie 4  godzin) cztery zadania pod nadzorem Komisji Konkursowej powołanej przez Kierownika „SIGNUM”. Rozwiązania zadań są oceniane niezależnie przez dwóch sprawdzających według skali stosowanej w Olimpiadzie Matematycznej (0, 2, 5, 6 punktów). W przypadku rozbieżności ocen ostateczną ocenę wystawia Przewodniczący Komisji Konkursowej.

  7. Klasyfikacja zespołów jest ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych przez wszystkich członków poszczególnych zespołów.  Klasyfikacja indywidualna (odrębnie w każdej kategorii wiekowej)  jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników.

  8. Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją regulaminu rozstrzyga Komisja Konkursowa.

  9. Nagrody w konkursie są zwolnione z opodatkowania zgodnie z zarządzeniem Rektora PB nr 775/18 § 1 pkt 2.

  10. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który można pobrać w formacie DOCX lub PDF.